Direktor

Direktora/icu Agencije imenuje Savjet, na osnovu javnog konkursa. Za direktora/icu može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima, ima položen pravosudni ispit.

Mandat direktora/ice traje pet godina.

Direktorica

 1. Predstavlja Agenciju, rukovodi i organizuje rad u Agenciji;
 2. Odgovara za zakonitost i kvalitet rada Agencije;
 3. Predlaže Savjetu statut, godišnji program rada i finansijski plan, izvještaj o radu i finansijski izvještaj, kao i druge odluke;
 4. Izvršava odluke Savjeta;
 5. Upravlja ljudskim i finansijskim sredstvima;
 6. Stara se o obezbjeđivanju javnosti rada Agencije;
 7. Utvrđuje akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije;
 8. Predlaže program osnovne obuke za miritelje, odnosno arbitre;
 9. Predlaže program obuke za stručno usavršavanje miritelja, odnosno arbitara;
 10. Podnosi inicijativu Savjetu u vezi sa donošenjem i izmjenama zakona i drugih akata kojima se uređuju funkcionisanje i rada Agencije i vođenje postupaka iz njene nadležnosti;
 11. Ostvaruje saradnju sa nacionalnim i međunarodnim subjetima i odlučuje o angažovanju domaćih ili stranih stručnjaka, radi ostvarivanja poslova iz svoje nadležnosti;
 12. Obrazuje radna tijela Agencije; i
 13. Vrši druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima Agencije.

 


Biografija

 

Datum i mjesto rođenja: 

Obrazovanje:

Radno iskustvo:

Ostalo radno iskustvo:

 

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.