Statut Agencije za mirno rjesavanje radnih sporova

 

STATUT

AGENCIJE ZA MIRNO RJEŠAVANJE RADNIH SPOROVA

Statut je objavljen u "Službenom listu CG", br. 26/2010 i 51/2015.

 

I  OPŠTE ODREDBE

Član 1

Statutom Agencije za mirno rješavanje radnih sporova (u daljem tekstu: Agencija) uređuju se: naziv, sjedište, pečat, štambilj; imovina Agencije; predstavljanje i zastupanje Agencije; djelokrug rada Agencije; unutrašnja organizacija Agencije; organi Agencije; način rada, odlučivanja i nadležnosti Upravnog odbora Agencije i izbor predsjedavajućeg; prava i dužnosti direktora; poslovanje i finansiranje rada Agencije; finansijski plan i godišnji izvještaj o radu Agencije; javnost rada i poslovna tajna; akti koji uređuju unutrašnji rad Agencije i druga pitanja od značaja za rad Agencije.

 

Član 2

Osnivač Agencije je Vlada Crne Gore.
Prava osnivača u ime Vlade Crne Gore vrše Upravni odbor Agencije i Direktor.
Agencija se upisuje u Centralni registar Privrednog suda.

 

 

Član 3

Agencija ima svojstvo pravnog lica i vrši javna ovlašćenja u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom, odlukom o osnivanju i ovim statutom, a njen rad zasniva se na opštim principima dobrovoljnosti, legalnosti, objektivnosti i transparentnosti.

 

II  NAZIV, SJEDIŠTE, PEČAT I ŠTAMBILJ

Naziv

Član 4

Puni naziv Agencije je: Agencija za mirno rješavanje radnih sporova..                                                                                                                                                                                    

 

Sjedište

Član 5

Sjedište Agencije je u Podgorici, ul. Novaka Miloševa br. 29/III.

 

Pečat i štambilj

Član 6

Agencija ima pečat okruglog oblika, prečnika 30 mm, sa dva koncentrična kruga, razmaka 2 mm.
Pečat sadrži: grb Crne Gore, naziv "Crna Gora" i puni naziv i sjedište Agencije: "Agencija za mirno rješavanje radnih sporova" - Podgorica.
Tekst pečata se ispisuje u unutrašnjem koncentričnom krugu oko grba Crne Gore.
Direktor Agencije će posebnim aktom urediti način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata, lice zaduženo sa pečatom i dr.

 

 

Član 7

Agencija ima štambilj pravougaonog oblika, dimenzija 23 x 59 mm koji sadrži naziv "Crna Gora" i puni naziv i sjedište Agencije: "Agencija za mirno rješavanje radnih sporova" - Podgorica. Naziv "Crna Gora", naziv i sjedište Agencije su upisani vodoravno, a između njih je prazan prostor za upisivanje broja akta i datuma njegovog evidentiranja.

Direktor Agencije će posebnim aktom urediti način korišćenja, čuvanja i uništavanja štambilja.

 

Amblem

Član 8

Agencija ima amblem koji simbolizuje djelatnost Agencije.

Upravni odbor Agencije utvrđuje vizuelni izgled, oblik i sadržinu amblema Agencije.

 

Memorandum

Član 9

Agencija ima štampani memorandum koji sadrži: naziv Agencije, amblem i sjedište Agencije.

 

III  PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE AGENCIJE

Član 10

Agenciju predstavlja i zastupa direktor Agencije u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom, aktom o osnivanju i ovim statutom.

Druga lica mogu zastupati Agenciju samo na osnovu pismenog punomoćja direktora Agencije.

 

IV  IMOVINA AGENCIJE

Član 11

Imovina Agencije je u državnoj svojini.

Član 12

 

Agencija odgovara za obaveze u pravnom prometu cjelokupnom svojom imovinom.

Vlada Crne Gore odgovara za obaveze Agencije, u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i ovim statutom.

 

Član 13

Agencija ne može bez odluke Upravnog odbora Agencije opteretiti nepokretnost i drugu imovinu čija je vrijednost veća od 10.000,00 eura.

 

V  DJELOKRUG RADA AGENCIJE

Član 14

Agencija:

 1. obavlja stručne poslove koji se odnose na mirno rješavanje kolektivnih  i individualnih radnih sporova;
 2. vrši izbor miritelja i arbitara;
 3. vodi Imenik miritelja i arbitara;
 4. vrši obuku i stručno usavršavanje miritelja i arbitara;
 5. odlučuje o izuzeću miritelja i arbitara;
 6. vodi evidenciju o postupcima mirnog rješavanja radnih sporova;
 7. obavlja i druge poslove odredjene zakonom.

 

VI ORGANI AGENCIJE

Član 15

Organi Agencije su:

 1. Upravni odbor i
 2. Direktor.

 

Organi Agencije su dužni da medjusobno koordiniraju svoj rad.

 

Upravni odbor

Član 16

 

Upravni odbor Agencije ima tri člana.

 

Upravni odbor Agencije čine tri člana koje imenuje Vlada Crne Gore, na predlog Socijalnog savjeta.

 

 

Član 17

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

 

Član 18

U slučaju da član Upravnog odbora podnese ostavku ili bude razriješen prije isteka mandata, novi član Upravnog odbora bira se na način i po postupku propisanim zakonom.

 

Član 19

Predsjednik Upravnog odbora bira se iz reda članova Upravnog odbora, na period od četiri godine.

 

Odluka o izboru predsjednika Upravnog odbora, donosi se većinom glasova, članova Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora zakazuje sjednice Upravnog odbora, predsjedava sjednicama i potpisuje akta koje Upravni odbor usvaja.

 

Član 20

U slučaju da predsjednik Upravnog odbora podnese ostavku na tu funkciju, novi predsjednik se bira na način predviđen članom 19 ovog statuta.

 

Član 21

Upravni odbor Agencije:

 

 1. donosi Statut Agencije uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove rada i druge akte u skladu sa zakonom;
 2. usvaja program obuke za miritelja i arbitra, kao i način njegovog sprovođenja;
 3. sprovodi akte koje donosi ministarstvo nadležno za poslove rada, iz djelokruga rada Agencije;
 4. daje inicijativu za donošenje i izmjenu zakona i drugih akata kojima se reguliše funkcionisanje i rad Agencije i vođenje postupaka iz njene nadležnosti;
 5. usvaja zahtjev za budžetskim sredstvima Agencije za narednu fiskalnu godinu;
 6. usvaja godišnji izvještaj o radu Agencije;
 7. usvaja planove razvoja Agencije;
 8. usvaja akt o naknadama i troškovima miritelja i arbitara;
 9. usvaja proceduru rješavanja sporova iz nadležnosti Agencije, u skladu sa zakonom, aktima i statutom Agencije;
  9a.  usvaja plan javnih nabavki Agencije;
 10. odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Agencije.

 

Član 21a

Agencija može formirati privremena i stalna radna tijela prema ukazanoj potrebi.

 

Član 21b

Upravni odbor imenuje Stručni savjet Agencije, kao stalno radno tijelo, na predlog socijalnih partnera.
Stručni savjet je savjetodavno tijelo koje proučava, analizira i zauzima načelne pravne stavove za obavljanje stručnih poslova i ostvarivanja jedinstvene prakse u rješavanju predloga za mirno rješavanje radnih sporova.
Upravni odbor Agencije donosi odluku o visini naknade za rad članovima Stručnog savjeta u skladu sa važećim propisima.

 

Član 22

Sjednice Upravnog odbora saziva i njima predsjedava predsjednik Upravnog odbora ili član Upravnog odbora koga on ovlasti.

Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice Upravnog odbora po sopstvenoj inicijativi, na zahtjev člana Upravnog odbora ili direktora Agencije.

 

Član 23

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je na sjednici prisutna većina od ukupnog broja članova.

Upravni odbor odluke donosi većinom od ukupnog broja članova.

 

Član 24

Sjednicama Upravnog odbora prisustvuju direktor Agencije bez prava odlučivanja.

Zaposleni u Agenciji ili treća lica mogu biti pozvani da prisustvuju sjednici Upravnog odbora.

 

Član 25

Predsjednik i članovi Upravnog odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu. Visina naknade iz stava 1 ovog člana utvrđuje se u skladu sa važećim propisima.

 

Direktor Agencije

Član 26

Direktora Agencije imenuje Vlada Crne Gore, na predlog ministra nadležnog za poslove rada, uz prethodno pribavljeno mišljenje Socijalnog savjeta.

Mandat direktora Agencije traje četiri godine i može biti ponovo biran.

 

Član 27

Direktor Agencije:

 1. vodi i organizuje poslovanje Agencije;
 2. zastupa i predstavlja Agenciju;
 3. predlaže akte koje usvaja Upravni odbor, izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mjere za njihovo sprovođenje;
 4. obrazuje stručne komisije i radna tijela Agencije;
 5. donosi odluke u skladu sa zakonom;
  5a. predlaže akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji;
 6. donosi odluke iz oblasti radnog zakonodavstva;
 7. odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Agenciji, u skladu sa zakonom;
 8. ostvaruje saradnju sa nacionalnim i međunarodnim subjektima, radi ostvarivanja poslova iz svoje nadležnosti;
 9. učestvuje na nacionalnim i međunarodnim skupovima koji su od interesa za rad Agencije;
 10. odlučuje o angažovanju domaćih ili stranih stručnjaka za obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti Agencije i sa njima zaključuje ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza;
 11. zaključuje ugovore koji se odnose na investicije do iznosa utvrđenog Statutom;
 12. vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom, kao i po nalogu i ovlašćenju Upravnog odbora.

 

Član 28

 

Direktor Agencije je u radnom odnosu u Agenciji, u kojoj ostvaruje sva prava i obaveze iz rada i po osnovu rada.

 

VII  POSLOVANJE AGENCIJE

Izvori finansiranja

Član 29

Izvori finansiranja Agencije su: Budžet Crne Gore i drugi izvori (donacije, pokloni i dr.)

 

Korišćenje sredstava

Član 30

Upravni odbor Agencije, na predlog direktora, utvrđuje finansijski plan za sljedeću fiskalnu godinu i u zakonom propisanom roku dostavlja ga Vladi Crne Gore.

Ukupni troškovi Agencije obuhvaćeni finansijskim planom, uključujući i rezerve za nepredviđene izdatke, odražavaju realne troškove Agencije potrebne za uspješno ostvarivanje njenih funkcija.

 

Član 31

Agencija ima žiro-račun.

 

IX  JAVNOST RADA

Član 32

Agencija je obavezna da o svom radu obavještava javnost posredstvom medija i na drugi odgovarajući način kojim se postiže transparentnost njenog rada.
Opšti akti i pravila koje Agencija donosi u izvršavanju Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova objavljuju se u "Službenom listu CG", u skladu sa zakonom.

 

Član 33

Za javnost rada Agencije odgovorni su Upravni odbor i direktor Agencije.
Službene izjave i obavještenja o radu Agencije daje direktor Agencije ili druga lica koje u pisanoj formi ovlasti direktor.

 

X  POSLOVNA TAJNA

Član 34

Poslovnom tajnom, saglasno zakonu, smatraju se dokumenta i podaci utvrđeni kao poslovna tajna čije bi davanje na uvid neovlašćenim licima štetilo stranama u sporu, kao i poslovnom ili programskom interesu Agencije.
Dokumenta i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom moraju biti označeni kao poslovna tajna.

 

Član 35

Dokumenta i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su da čuvaju svi zaposleni u Agenciji, kao i članovi Upravnog odbora, bez obzira na koji su način saznali za ta dokumenta i podatke.
Obaveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Agenciji, u skladu sa Zakonom i opštim aktom.

 

XI  OPŠTI AKTI AGENCIJE

Član 36

Opšti akti Agencije su Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja organizacije i poslovanja Agencije.

 

Član 37

Inicijativu za izmjenu opštih akata Agencije mogu podnijeti Upravni odbor i direktor Agencije.

 

Član 38

Opšti akti Agencije moraju biti u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

 

 

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 39

Opšti akti koji uređuju unutrašnji rad Agencije donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog statuta.

 

Član 40

Tumačenje odredbi ovog statuta daje Upravni odbor Agencije.

 

Član 41

Ovaj statut, po dobijanju saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove rada, stupa na snagu i objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

 

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

mr Vukašin Zogović

 

 

Elektronsku verziju statuta možete preuzeti na linku ispod.

Statut Agencije za mirno rjesavanje radnih sporova

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

amrrs@amrrs.gov.me

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

Odjeljenje za poslove mirnog rješavanja radnih sporova

Marijana Nedović Radulović, načelnica

marijana.radulovic@amrrs.gov.me

Služba za opšte i finansijske poslove

Nataša Ivanović, načelnica

natasa.ivanovic@amrrs.gov.me

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.