Savjet Agencije

 

Savjet Agencije imenuje i razrješava Vlada Crne Gore. Savjet ima pet članova, i to: tri člana koje predlaže starješina organa uprave za poslove rada; jednog člana kojeg predlaže reprezentativna organizacija sindikata na nivou Crne Gore;  jednog člana kojeg predlaže reprezentativno udruženje poslodavaca na nivo Crne Gore.

Mandat članova Savjeta traje četiri godine.

Savjet Agencije

 1. Donosu statut Agencije i druga akta, u skladu sa zakonom;
 2. Donosi godišnji program rada i finansijski plan Agencije;
 3. Podnosi Vladi izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije;
 4. Imenuje i razrješava direktora/icu Agencije;
 5. Usvaja program odnovne obuke za miritelje, odnosno arbitra;
 6. Usvaja program obuke za stručno usavršavanje miritelja, odnosno arbitara;
 7. Utvrđivanje predloga zahtjeva za obezbjeđenje budžetskih sredstava Agencije za narednu fiskalnu godinu;
 8. Izjašnjava se na inicijativu za donošenje i izmjenu zakona i drugih akata kojima se uređuje funkcionisanje i rad Agencije i vođenje postupaka iz njene nadležnosti;
 9. Usvaja godišnji izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije;
 10. Donosi plan javnih nabavki Agencije;
 11. Donosi Etički kodeks; i
 12. Odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima Agencije.

Sastav Savjeta Agencije

 1. Milica Svrkota, predstavnica organa uprave za poslove rada, predsjednica Savjeta
 2. Olivera Vukajlović, predstavnica organa uprave za poslove rada, članica
 3. Ljiljana Brajović, predstavnica organa uprave za poslove rada, članica
 4. Zvezana Oluić, predstavnica Unije poslodavaca, članica
 5. Radomir Božović, predstavnik Unije slobodnih sindikata, član.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.