Načela mirnog rješavanja radnih sporova

Rad Agencije zasnovan je na sljedećim načelima:

1. Nezavisnost i nepristrasnost

Miritelj, odnosno arbitar je dužan da postupa nezavisno i nepristrasno, u cilju postizanja mirnog rješavanja radnog spora.

2. Ravnopravnost

U postupku mirnog rješavanja radnog spora strane u sporu su ravnopravne.

3. Povjerljivost

Učesnici u postupku mirnog rješavanja radnog spora, kao i lica koja obavljaju administrativne poslove za potrebe mirenja dužna su da čuvaju kao povjerljive sve informacije i podatke koje su saznali tokom postupka, ako se strane u sporu nijesu drugačije sporazumjele.

Obaveza iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na podatke u vezi sa prinudnim izvršenjem rješenja, odnosno ako postoji obaveza saopštavanja informacija i podataka, u skladu sa ovim zakonom.

4. Vraćanje dokumentacije

Na zahtjev strana u sporu, svaki podnesak, isprava ili drugi dokument koji je upotrijebljen u postupku mirnog rjeљavanja radnog spora vraća se stranama u sporu, uz zadržavanje kopije.

5. Isključenje javnosti

U postupku mirnog rješavanja radnog spora javnost je isključena.

6. Hitnost

Postupak mirnog rješavanja radnog spora sprovodi se bez odlaganja, u skladu sa ovim zakonom.

7. Dobrovoljnost

Strane u sporu mogu da se dobrovoljno opredijele za mirenje i/ili arbitražu, u skladu sa ovim zakonom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, postupak mirenja u individualnim radnim sporovima, osim u slučaju spora koji se odnosi na prestanak radnog odnosa, je obavezan.

 

.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.