Miritelji i arbitri

Mirenje predstavlja postupak mirnog rješavanja radnog spora, u kojem nezavisno i neutralno lice pomaže stranama u sporu da postignu dogovor i same riješe spor.

Miritelj je neutralno lice u sporu, koje upravlja postupkom mirenja i omogućava dijalog između strana u sporu kako bi one postigle sporazum, a u slučaju da strane u sporu ne postignu sporazum daje preporuku.

 

Arbitraža je dobrovoljni postupak mirnog rješavanja radnog spora, u kojem nezavisno i neutralno lice odlučuje o rješenju spora donošenjem arbitražnog rješenja, koje je obavezujuće za strane u sporu.

Arbitar je neutralno lice koje odlučuje o rješenju radnog spora.

Postupak izbora miritelja, odnosno arbitara

Izbor miritelja, odnosno arbitara vrši se na osnovu javnog poziva koji objavljuje Agencija za mirno rjesavanje radnih sporova u jednom od štampanih medija u Crnoj Gori. Postupak za izbor miritelja, odnosno arbitara sprovodi komisija za izbor i razrješenje miritelja, odnosno arbitara, koju obrazjuje Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Odluku o izboru miritelja, odnosno arbitara donosi  Ministarstvo, na predlog komisije.

Uslovi za izbor

Za miritelja, odnosno arbitra može biti izabrano lice koje ispunjava uslove, i to da:

1) je državljanin Crne Gore;

2) ima završen pravni fakultet (VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja);

3) ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti radnih odnosa za miritelja, odnosno deset godina za arbitra;

4) se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična djela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;

5) nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poziva miritelja, odnosno arbitra;

6) mu nije izrečena mjera bezbjednosti zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužosti;

7) posjeduje licencu za rad miritelja, odnosno arbitra, u skladu sa ovim zakonom.

Uslovi za izdavanje licence za rad

Pravo na dobijanje licence za rad miritelja, odnosno arbitra, ima lice koje je završilo osnovnu obuku za miritelje, odnosno arbitre, koju organizuje i sprovodi Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, u skladu sa  programom osnovne obuke za miritelje, odnosno arbitre i koje je položilo ispit za dobijanje licence.

Izdavanje licence za rad miritelja, odnosno arbitara, sprovodi komisija za izdavanje licence za rad, koju obrazuje Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Licenca za rad izdaje se na period od pet godina i ista se može obnoviti.

 

Rješenje o upisu u imenik miritelja i arbitara možete preuzeti ovdje:

Rjesenje o upisu u Imenik miritelja i arbitara za mirno rjesavanje radnih sporova.PDF

 

 

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.