Miritelji i arbitri

Miritelj je lice koje pruža pomoć strankama u kolektivnom sporu i daje preporuku sa ciljem da zaključe sporazum o rješenju spora.
​Arbitar je lice koje vodi spor i odlučuje o predmetu individualnog spora.

Postupak izbora

Postupak za izbor miritelja, odnosno arbitra vodi Komisija za izbor i razrješenje miritelja i arbitara, koju obrazuje direktor Agencije. Odluku o izboru miritelja, odnosno arbitra donosi direktor Agencije, na predlog Komisije.

Uslovi

Za miritelja i arbitra može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove propisane zakonom i sljedeće posebne uslove:

  1. da je državljanin Crne Gore;
  2. da ima visoku školsku spremu i najmanje pet godina radnog iskustva  iz oblasti radnog zakonodavstva;
  3. da je završio odgovarajući program obuke i stručno usavršavanje za miritelja i arbitra;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje  poslova miritelja i arbitra.

Rješenje o upisu u imenik miritelja i arbitara možete preuzeti ovdje:

Rjesenje o upisu u Imenik miritelja i arbitara za mirno rjesavanje radnih sporova.PDF

 

 

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

amrrs@amrrs.gov.me

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

Odjeljenje za poslove mirnog rješavanja radnih sporova

Marijana Nedović Radulović, načelnica

marijana.radulovic@amrrs.gov.me

Služba za opšte i finansijske poslove

Nataša Ivanović, načelnica

natasa.ivanovic@amrrs.gov.me

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.