Organizaciona šema

Direktor Agencije

Direktora Agencije imenuje Vlada Crne Gore, na predlog ministra nadležnog za poslove rada, uz prethodno pribavljeno mišljenje Socijalnog savjeta. Mandat direktora Agencije traje četiri godine i može biti ponovo biran.

Odjeljenje za poslove mirnog rješavanja radnih sporova

U Odjeljenju za poslove mirnog rješavanja radnih sporova vrše se poslovi koji se odnose na:

 • obezbjeđivanje pravilnog i blagovremenog rada i poslovanje Agencije,
 • praćenje svih obaveza Agencije u pitanjima sprovođenja Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova;
 • ažurno praćenje zakonske, podzakonske i interne regulative u ostvarivanju nadležnosti iz djelokruga rada Agencije;
 • vođenje evidencija o postupcima mirnog rješavanja radnih sporova utvrđenih djelokrugom rada Agencije;
 • iniciranje potrebnih izmjena i dopuna eksternih i internih propisa od uticaja za rad Agencije;
 • pravna analiza sadržaja potpunosti i osnovanosti podnijetih predloga za mirno rješavanje radnih sporova i vođenje  postupka po predlozima za mirno rješavanje radnih sporova;
 • priprema pravnih dokumenata o podnijetim predlozima  radi odlučivanja u postupku mirnog rješavanja radnih sporova; 
 • pripremanje i vođenje propisanih evidencija i izvještaja; zastupanje pred državnim i pravosudnim organima u pitanjima zaštite pravnih interesa Agencije za mirno rješavanje radnih sporova;
 • saradnja sa organima i institucijama i druge poslove u skladu sa propisima.

Služba za opšte i finansijske poslove

U Službi za opšte i finansijske poslove, vrše se poslovi koji se odnose na:

 • izradu opštih akata Agencije;
 • pripremu i objedinjavanje programa, planova rada i izvještaja o radu Agencije;
 • pripremu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnih odnosa zaposlenih;
 • pripremu akata za obračun zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih;
 • pripremu i zaključivanje ugovora sa fizičkim i pravnim licima;
 • vođenje postupka i pripreme akata o imenovanju, razrješenju i izuzeću miritelja/arbitara;
 • pripremanje pojedinačnih akata u realizaciji odluka Upravnog odbora Agencije i druge poslove u skladu sa aktima Agencije, pravne, materijalno finansijske poslove, a posebno finansijsku obradu predmeta za isplatu naknada za rad miritelja i arbitara;
 • izradu finansijskog plana
 • blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava za namjene predviđene budžetom i finansijskim planom;
 • vođenje poslovnih knjiga;
 • izradu periodičnih obračuna i završnih računa;
 • izradu finansijskih iskaza i dostavljanje Državnom trezoru;
 • blagajničko poslovanje;
 • knjigovodstvene poslove;
 • ovjeravanje tačnosti i punovažnosti plaćanja državnim novcem;
 • javne nabavke;
 • stručne i administrativne poslove;
 • kancelarijske i pomoćne poslove i druge poslove u skladu sa propisima, kao i poslove koji se odnose na saradnju sa Upravom za kadrove.

Spisak zaposlenih u Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova

I   Direktorica Agencije

 • Enesa Rastoder, dipl. pravnica

II  Odjeljenje za poslove mirnog rješavanja radnih sporova

 • Armin Bećiragić, načelnik
 • Svetlana Barović, samostalna savjetnica I
 • Tatjana Bakić, samostalna savjetnica II
 • Marija Vujović, samostalna savjetnica I
 • Milena Vrbica, samostalna savjetnica III

III  Služba za opšte i finansijske poslove

 • Nataša Ivanović, samostalna savjetnica I
 • Rada Rupčić, samostalna referentkinja, računovođa
 • Darka Drašković, samostalna referentkinja, blagajnik
 • Veselin Maraš, samostalni referent, upisničar-kurir
 • Milena Rešetar, samostalna referentkinja - teh. sekretarica
 • Said Lačević, samostalni referent, arhivar-upisničar
 • Tamara Vojinović, samostalna savjetnica I

 

 

 

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.