Javni oglas

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

 

Na osnovu člana 15 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova (“Sl. list CG”, br. 16/2007, 53/11, 11/15, 42/15 i 55/16), Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, objavljuje

 

P O Z I V

za izbor miritelja i arbitara za

mirno rješavanje radnih sporova

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova izvršiće izbor miritelja i arbitara za mirno rješavanje radnih sporova.

 

Na osnovu člana 13 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, za miritelja i arbitra može biti izabrano lice koje ispunjava opšte i posebne uslove propisane zakonom:

 

  1. da je državljanin Crne Gore;
  2. da ima visoku školsku spremu i najmanje pet godina radnog iskustva iz oblasti radnog zakonodavstva;
  3. da je završio odgovarajući program obuke i stručno usavršavanje za miritelja i arbitra;
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje  poslova miritelja i arbitra.

 

Postupak za izbor kandidata za miritelja, odnosno arbitra za mirno rješavanje radnih sporova, vodi Komisija za izbor miritelja i arbitara.

Kandidati za miritelja, odnosno arbitra koji nemaju završen odgovarajući program obuke i stručnog usavršavanja, imaju obavezu da isti završe kao prethodni uslov za izbor za arbitra, odnosno miritelja.

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, u saradnji sa Medjunarodnom organizacijom rada (MOR),  organizovaće obuku za miritelje, odnosno arbitre, a o vremenu i načinu organizovanja obuke kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

 

Zahtjev sa dokazima o ispunjavanju uslova za izbor miritelja i arbitara podnosi se Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova, u Podgorici, ulica Novaka Miloševa br. 29/III, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva. Uz zahtjev kandidati treba da  dostave kratku biografiju, adresu i kontakt telefon.

 

Poziv za obuku  miritelja, odnosno arbitara biće objavljen i na internet stranici Agencije za mirno rješavanje radnih sporova: www.amrrs.gov.me.

 

Kontakt telefon Agencije: 020/ 230 - 187.

 

Broj:1-3016/18

Podgorica, 15.05.2018. godine

                                                                                            

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.