Novost

Održana obuka/seminar za miritelje/arbitre

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova,shodno članu 11 stav 1 tačka 4 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br. 16/07, 53/11, 11/15, 42/15 i 15/16),održala je obuku dana 29.10 ; 30.10 ; 05.11 i 06.11.2020. godine, sa početkom u 10.00 časova, u Hotelu „Aurel“, Ul.

Opširnije ...

OBAVJEŠTENJE

Broj: 1-1066/20-1
Podgorica, 30.03.2020.godine

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, imajući u vidu preporuke Ministarstva zdravlja donijete na predlog Nacionalnog koordinacionog tijela za zaštitu od zaraznih bolesti, daje

O B A V J E Š T E NJ E

Obustavlja se prijem i rad sa strankama  neposredno. Stranke podneske mogu dostavljati arhivi Agencije za mirno rješavanje radnih sporova putem Pošte CG ili mejlom  amrrs@amrrs.gov.me

Opširnije ...

OBAVJEŠTENJE

Broj: 1-1066/20
Podgorica, 19.03.2020.godine

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, imajući u vidu preporuke Ministarstva zdravlja donijete na predlog Nacionalnog koordinacionog tijela za zaštitu od zaraznih bolesti, dajem

O B A V J E Š T E NJ E

Obustavlja se prijem i rad sa strankama  neposredno. Stranke podneske mogu dostavljati arhivi Agencije za mirno rješavanje radnih sporova putem Pošte CG ili mejlom  amrrs@amrrs.gov.me

Opširnije ...

Izabrani miritelji i arbitri za Mirno rješavanje radnih sporova

Izabrani miritelji i arbitri za mirno rješavanje radnih sporova

 

Odlukom br. 1-3660/18  od 30.07.2018. godine, izvršen je izbor 69 miritelja, odnosno arbitara za mirno rješavanje radnih sporova. 

Miritelji, odnosno arbitri su izabrani na period od četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Svojstvo miritelja, odnosno arbitra, izabrani miritelji - arbitri stekli su danom upisa u Imenik miritelja i arbitara, koji vodi Agencija za mirno rješavanje radnih sporova.

Opširnije ...

Obuka za kandidate za izbor miritelja i arbitara

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova u saradnji sa Medjunarodnom  organizacija rada, Podregionalna kancelarija za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti,  a shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07, 53/11, 11/15, 42/15 i 55/16 ), organizovala je obuku za  kandidate, prijavljene za izbor miritelja, odnosno  arbitra Agencije, s obzirom da četvorogodišnji mandat izabranim miriteljima i arbitrima ističe 28. jula, tekuće godine. Obuka je održana u Podgorici, dana 25. i 26.

Opširnije ...

Javni oglas

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

 

Na osnovu člana 15 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova (“Sl. list CG”, br. 16/2007, 53/11, 11/15, 42/15 i 55/16), Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, objavljuje

 

P O Z I V

za izbor miritelja i arbitara za

Opširnije ...

JAVNI OGLAS

 

 

Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

 
Broj: 02/1-112/17-8702/2
Podgorica, 02.08.2017 godine

 
UPRAVA ZA KADROVE 
objavljuje
JAVNI OGLAS
za potrebe 
Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

 
 

 
1. Samostalni/a referent/kinja ( primalac prihoda )- Blagajnik- Služba za opšte poslove i finansije;
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,

Opširnije ...

INTERNI OGLAS - UNUTAR DRžAVNOG ORGANA

 

 

Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

 
Broj: 02/1-112/17-8701/2
Podgorica, 02.08.2017 godine

 
UPRAVA ZA KADROVE 
objavljuje
INTERNI OGLAS - UNUTAR DRžAVNOG ORGANA
za potrebe 
Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

 
 

 
1. Načelnik/ica -Služba za opšte poslove i finansije;
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,

Opširnije ...

Pušten u rad sajt Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, sa sjedištem u Podgorici, pustila je u rad sajt www.amrrs.gov.me, na kome se mogu pronaći sve informacije vezane za oblast mirnog rješavanja radnih sporova.

Opširnije ...

Izabrani miritelji i arbitri za mirno rješavanje radnih sporova

Odlukom br. 1-1913/7 od 28. jula 2014. godine, izvršen je izbor 47 miritelja, odnosno arbitara za mirno rješavanje radnih sporova. 

Miritelji, odnosno arbitri su izabrani na period od četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Svojstvo miritelja, odnosno arbitra, izabrani miritelji - arbitri stekli su danom upisa u Imenik miritelja i arbitara, koji vodi Agencija za mirno rješavanje radnih sporova.

Rješenje o upisu u Imenik miritelja i arbitara, objavljeno je u “Službenom listu CG”, br. 32/14 od 30.07.2014.godine.

Opširnije ...

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

www.amrrs.gov.me

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.