Obavještenje

Broj: 1-2139/20

Podgorica, 21.07.2020. godine

 

Agencija za mirno rješavanje radnoh sporova, imajući u vidu nove mjere Nacionalnog kordinacionog tijela, za zaštitu od zaraznih bolesti, daje

                                

                                                                                    O B A V J E Š T E NJ E

 

Obustavlja se neposredni prijem i rad sa strankama.

Komunikacija sa strankama će se vršiti svakog radnog dana, putem telefona, i to:

- 020/230-187

- 020/230-033

- 067/231-103

Stranke podnesake mogu dostavljati arhivi Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, putem Pošte CG ili mejlom: amrrs@amrrs.gov.me.

 

 

                                                                                                                                                                     D I R E K T O R I C A

                                                                                                                                                                       Zdenka Burzan s.r.

 

 

 

 

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.