Obavještenje

 

Broj: 1-3636/20

Podgorica, 17.11.2020.godine

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, u skladu sa   Naredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, donijetom od strane Ministarstva zdravlja, a na predlog Instituta za javno zdravlje CG, daje

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Obustavlja se neposredni prijem i rad sa strankama, kao i održavanje rasprava do 1.decembra 2020.godine.

Komunikacija sa strankama će se vršiti svakog radnog dana, putem telefona, i to:

 

  • 020/230-187
  • 020/230-033

Stranke, podneske mogu dostavljati Agenciji, putem Pošte CG, e- mejlom amrrs@amrrs.gov.me ili predajom na portirnici Agencije.

 

 

                                                           

                                                                                           

                                                                                                                                                                                          D I R E K T O R I C A

                                                                                                                                                                                              Zdenka Burzan

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.