Obuka za kandidate za izbor miritelja i arbitara

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova u saradnji sa Medjunarodnom  organizacija rada, Podregionalna kancelarija za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti,  a shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07, 53/11, 11/15, 42/15 i 55/16 ), organizovala je obuku za  kandidate, prijavljene za izbor miritelja, odnosno  arbitra Agencije, s obzirom da četvorogodišnji mandat izabranim miriteljima i arbitrima ističe 28. jula, tekuće godine. Obuka je održana u Podgorici, dana 25. i 26. juna 2018.godine, u hotelu “Aurel” u Podgorici.

 

                                                     

 

Shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova,miritelj, odnosno arbitar se bira na period od četiri godine  i jedan od obavezujućih uslova  za njihov izbor je da je završio odgovarajući program obuke i stručnog usavršavanja koji utvrdjuje i sprovodi Agencija.

 

Program obuke  realizovan je u saradnji Agencije i Medjunarodne organizacije rada, a kao predavači učestvovali su:  visoki predstavnik MOR-a, direktori  Agencija za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije, Banja Luke, kao i Crne Gore, i miritelji, odnosno arbitri Agencije za mirno rješavanje radnih sporova CG.

 

Kandidati za izbor miritelja, odnosno arbitara, upoznati su sa principima MOR-a vezanih za mirno rješavanje radnih sporova, zakonskom regulativom u ovoj oblasti, regionalnim iskustvima u postupcima mirnog rješavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova,  kao i iskustvima miritelja, odnosno arbitara u Crnoj Gori, (studije slučaja).

 

                                                       

 

Nakon, uspješno  završenog Programa obuke, polaznici  su stekli sertifikat od strane visokog predstavnika MOR-a, čime se stiču uslovi za izbor miritelja, odnosno arbitara u Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova.

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.