Obuke i seminari održani u toku 2016.godine.

 

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporava u toku 2016.godine, je shodno članu 11 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG”, br.16/07, 53/11, 11/15, 42/15 i 55/16),  samostalno, kao i u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada - Podregionalnom kancelarijom za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti i Ministarstvom rada i socijalnog staranja CG, organizovala je obuke arbitara/miritelja i učestvovala  na  seminarima,  okruglim stolovima, radionicama, i to:

 

 

Obuka za miritelje u radnim sporovima – Republike Makedonije

 

 

Na poziv Međunarodne organizacije rada, direktorica Agencije za mirno rješavanje radnih sporova CG, vršila je obuku novoizabranih miritelja i arbitara u Republici Makedoniji.

 

 Navedenoj obuci, kao aktivni učesnici učestvovali su i predstavnici Agencija za mirno rješavanje radnih odnosa Republike Srbije i Republike Srpske.

 

 

Obuka za miritelje/arbitre

 

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, organozovala je  obuku za miritelje/arbitre za mirno rješavanje radnih sporova, na temu „Interaktivna razmjena iskustava i dobrih praktičnih rješenja u cilju daljeg unapredjenja znanja i vještina u pregovaranju i sprovodjenju postupaka mirnog rješavanja radnih sporova“, čime se doprinosi daljem usavršavanju miritelja/arbitara.

 

S obzirom na značaj ove teme, učesnike obuke su u uvodnom dijelu pozdravili Sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja Nikola Dedeić, direktorica Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore, Zdenka Burzan, direktor Republičke Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije, Mile Radivojević, Generalni sekretar Saveza sindikata CG, Duško Zarubica, Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata, Srđa Keković i Predsjednica Unije poslodavaca CG, Svetlana Vuksanović.

 

O implementaciji Zakona o državnim službenicima i namještenicima, iz ugla radno – pravnog statusa državnih službenika i namještenika, govorila je direktorica Uprave za kadrove, Svetlana Vuković.

 

Sa praktičnim primjerima pregovaranja i rješavanja kolektivnih i individualnih radnih sporova, učesnike obuke upoznali su miritelji Republike Srbije: Igor Kokanović i doc. dr Bojan Urdarević, kao i arbitri Crne Gore: dr Vesna Simović - Zvicer i mr Milica Kovač – Orlandić.

 

 

 

                                       

 

 

Obuka za miritelje/arbitre

 

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, u skladu sa zakonom utvrđenim obavezama, organizovala je obuku za miritelje/arbitre, na temu  „Ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje”.

 

Cilj održavanja ove obuke je otkanjanje nejasnoća i nedoumica u postupcima koji se odnose na ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, radi ostvarivanja prava na penziju, naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece, kao i drugih prava utvrđenih zakonom i podzakonskim aktima.

 

O zakonskoj regulativi u oblasti doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, govorili su: direktorica Agencije za mirno rjesavanje radnih sporova CG, predstavnica Poreske uprave, Halima Ademović, kao i predstavnica Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje CG, Ljubinka Maraš.

 

Sa praktičnim primjerima u ovoj oblasti, učesnike obuke upoznali su miritelji/arbitri: mr Zoran Ratković, Vesna Dragutinović, Srđa Keković i Vesna Ćalović.

 

Obuci je  prisustvovao član  Upravnog odbora  i  članovi  Stručnog  savjeta  Agencije CG,  predstavnici  Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije i Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske.

 

 

 

                                        

 

 

 

Radionica za miritelje/arbitre

 

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova je u saradnji sa Medjunarodnom organizacijom rada, Podregionalnom kancelarijom za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti i Ministarstva rada i socijalnog staranja CG, organizovala je obuku za miritelje na teme„Podrška miritelja u procesu kolektivnog pregovaranja”, „Uspostavljanje veze izmedju pregovaranja i mirenja”, „Različiti pristupi pregovorima” i „Značaj alternativnih rješenja, odnosno otvaranja mogućnosti za pregovaranje”.

 

Cilj održavanja ove radionice je unapredjenje rada miritelja u kolektivnom pregovaranju, kao i značaj alternativnih rješenja, odnosno prednostima različitih pregovaračkih stilova.

 

Učesnike obuke su u uvodnom dijelu pozdravili: direktorica Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, Zdenka Burzan i Cristina Mihes, internacionalni ekspert Međunarodne organizacije rada.

 

 

                                                                   

 

Obuci su prisustvovali i aktivno učestvovali u radu internacionalni eksperti MOR-a.

 

 

 

Podregionalni tripartitni seminar MOR-a

 

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, učestvovala je na Podregionalnom tripartitnom seminaru, koji je organizovala Međunarodna organizacija rada u Bečićima.

 

Tema seminara bila je „Ekspertska provjera ekonomskih i socijalnih savjeta zemalja Zapadnog Balkana“,  sa ciljem stručnog osvrta na razvoj i funkcionisanje nacionalnih ekonomsko – socijalnih savjeta u ovim zemljama, kao i predlaganja novih načina za unapređivanje ovih savjeta.

 

Pored predstavnika Evropske komisije i Međunarodne organizacije rada, seminar je okupio predstavnike ministarstva rada, organizacija poslodavaca i sindikata zemalja Zapadnog Balkana.

 

 

 

Podregionalna Konferencija MOR-a

 

 

Predstavnici Agencija za mirno rješavanje radnih sporova i miritelji/arbitri, sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja, reprezentativnih sindikata, reprezentativnog udruženja poslodavaca, učestvovali su na Podregionalnoj konferenciji na visokom nivou,  organizovanoj od strane Međunarodne organizacije rada, u Ohridu – Republika Makedonija.

 

Tema Konferencije bila je „Djelotvorni mehanizmi za rješavanje radnih sporova“, pri čemu je posebna pažnja  posvećena specijalizovanim Radnim sudovima,  dok je od strane MOR-a predstavljeno Globalno istraživanje na temu rješavanja pojedinačnih radnih sporova.

 

Na navedenoj konferenciji, održana je i zvanična promocija Praktičnog vodiča MOR-a, za profesionalne miritelje.

 

Konferenciji su osim visokih predstavnika MOR-a, prisustvovali sudije Specijalizovanih sudova Irske i Njemačke, dok su  razvoj mehanizama za rješavanje radnih sporova, u zemljama Zapadnog Balkana, prezentirali panelisti, direktorica Agencije za mirno rješavanje radnih sporova CG,  kao i predstavnici  Irske, Rumunije i Bugarske.

 

 

 

Godišnji sastanak podregionalne mreže Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

 

 

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao i miritelji/arbitri Crne Gore, učestvovali su na „Prvom godišnjem sastanku podregionalne mreže Agencija za mirno rješavanje radnih sporova“, održanoj u organizaciji MOR-a, u Ohridu – Republika Makedonija.

 

Na navedenom sastanku dat je Predlog za potpisivanje Memoranduma o saradnji u prevenciji i rješavanju radnih sporova, podregionalnih mreža Agencija.

  

 Eksperti MOR-a i predstavnici podregionalne mreže Agencija, na sastanku raspravljali su i o mogućnostima  bolje i efikasnije komunikacije među strankama u postupku mirnog rješavanja radnih sporova, kao i eventualnom žalbenom postupkom u vansudskim mehanizmima za rješavanje sporova.  

 

Konferenciji su osim visokih predstavnika MOR-a,  prisustvovali su i aktivno učestvovali predstavnici podregionalne mreže Arbitara za mirno rješavanje radnih sporova, i to: Albanija, Bosna i Hercegovina – Agencija za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske, Bugarska – Nacionalni institut za mirenje i arbitražu, Kosovo – Nacionalni institut za posredovanje, Republika Makedonija – Udruženje profesionalnih medijatora i arbitara u radnim sporovima, Republika Crna Gora – Agencija za mirno rješavanje radnih sporova,  Rumunija – Ministarstvo rada, porodičnog i socijalnog staranja – Kancelarija za posredovanje u kolektivnim radnim sporovima, Republika Srbija – Agencija za mirno rešavanje radnih sporova.

 

 

Na poziv Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije, direktorica Agencije za mirno rješavanje radnih sporova CG, učestvovala je na seminaru u organizaciji Radne grupe za pripremu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova Republike Srbije.

 

Radnoj grupi prisustvovali su i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva pravde Republike Srbije, kao i predstavnici reprezentativnih socijalnih partnera, Republike Srbije.

 

Cilj posjete bio je pružanje stručne pomoći – normativno pravne prirode, u vezi sa funkcionisanjem i radom Agencije za mirno rješavanje radnih sporova CG, kao dobrim primjerom u aternativnom rješavanju radnih sporova.

 

 

 

U toku 2016.godine, Agencija za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore, imala je kontinuiranu saradnju sa predstavnicima istoimenih Agencija u  Republici Srpsokoj i Republici Srbiji, kao i sa predstavnicima MOR-a – Podregionalnom kancelarijom za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem Budimpešti.

 

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.