Održana TAIEX radionica

Predstavnici Agencije za mirno rješavanje radnih sporova učestvovali su u TAIEX radionici na temu: “Jednake mogućnosti i jednak tretman žena i muškaraca u zapošljavanju, koju je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Evropskom komisijom , 17. oktobra 2014. godine u Best Western Premijer  hotelu u Podgorici.  

U okviru radionice održane su diskusije o uznemiravanju, a naročito o seksualnom uznemiravanju i drugim oblicima diskriminacije po osnovu pola, o zaštiti žena za vrijeme trudnoće i porodiljskog odnosno roditeljskog odsustva, kao i o podizanju svijesti o diskriminaciji, značaju postizanja rodne ravnopravnosti, smanjivanju nezaposlenosti žena uz njihovo ekonomsko osnaživanje i uklanjanje svih oblika diskriminacije na tržištu rada.

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.