Seminari održani u toku 2017.god.

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporava u toku 2017.godine, je shodno članu 11 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG”, br.16/07, 53/11, 11/15, 42/15 i 55/16),  samostalno, kao i u saradnji sa Medjunarodnom organizacijom rada - Podregionalnom  kancelarijom za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti i Ministarstvom rada i socijalnog staranja CG, organizovala je obuke miritelja/arbitara i učestvovala  na  seminarima,  okruglim stolovima, radionicama, i to:

 

 

  • U saradnji sa Medjunarodnom organizacijom rada, Podregionalnom kancelarijom za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti, organizovala je i održala obuku arbitara/miritelja, na teme: „Jačanje znanja i vještina miritelja u Crnoj Gori”, „Mirenje kod kolektivnih radnih sporova i dalji koraci u slučaju neuspjeha”, „Mirenje u procesu kolektivnog pregovaranja: principi MOR-a”, „Djelotvorno mirenje u pojedinačnim radnim sporovima”, „Interaktivna razmjena iskustava i dobrih praktičnih rješenja u cilju daljeg unapredjenja znanja i vještina u pregovaranju i sprovodjenju postupka mirnog rješavanja radnih sporova, sa posebnim osvrtom na ostvarivanje prava na uplatu za obavezno socijalno osiguranje”, „Mirenje u sporovima koji se tiču uznemiravanja i diskriminacije”,  a u cilju unapredjenja rada miritelja u kolektivnom pregovaranju.

 

  • Obuci organizovanoj na temu:“Jačanje znanja i vještina miritelja u Crnoj Gori“, prisustvovali su i aktivno učestvovali u radu internacionalni eksperti MOR-a, Cristina Mihes, Viši stručnjak za socijalni dijalog i radno pravo, Minawa Ebisui, stručnjak za radno pravo, direktori Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srbije i Republike Srpske, kao i miritelji/arbitri Agencije iz Crne Gore. Navedenoj obuci planirano je bilo i prisustvo Kevina Foleya, koji zbog neodložnih obaveza nije bio u mogućnosti da prisustvuje, te se njegovo učešće očekuje na obuci planiranoj za mart tekuće godine.

               

  • Agencija je organizovala i održala obuku arbitara/miritelja, na temu „Koletivno pregovarenje i kolektivni radni sporovi“,  čime se doprinosi daljem usavršavanju rada miritelja/arbitara.

 

Obuci su prisustvovali i aktivno učestvovali u radu, predstavnica MOR-a Cristina Mihes, arbitri/miritelji Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore (studija slučaja), sertifikovani predavač Dragana Ranitović, kao i miritelj/arbitri koji su prezentirali primjere iz prakse.

 

                        

 

  • Visoki predstavnici MOR-a, održali su više okruglih stolova, na kojem su prisustvovali predstavnici Agencije, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva javne uprave, u cilju razmatranja mogućnosti unošenja odredbe o obaveznosti pristupanju mirnom rješavanju radnih sporova, prije sudskog postupka. Održavanje navedenih sastanaka bilo je neophodno, s obzirom da je u toku bila izrada Nacrta Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Zakona o radu.

 

  • Agencija je u saradnji sa MOR-om, organizovala radionicu na temu: “Analiza uskladjenosti nacionalnog pravnog okvira sa Konvencijom MOR-a, o radnim odnosima u javnoj službi , br.151.“.

 

  • Agencija je organizovala i održala obuku arbitara/miritelja, na temu „Interaktivna razmjena iskustava i dobrih praktičnih rješenja u cilju daljeg unapredjenja znanja i vještina u pregovaranju i sprovodjenju postupka mirnog rješavanja radnih sporova, sa posebnim osvrtom na ostvarivanje prava na uplatu za obavezno socijalno osiguranje”, u cilju unapredjenja znanja i vještina u pregovaranju i sprovodjenju postupka mirnog rješavanja ranih sporova sa osvrtom  na postupak ostvarivanja prava na uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, čime će se doprinijeti daljem razvoju Strategije unapredjenju rada Agencije.

 

Obuci su prisustvovali i aktivno učestvovali u radu: predstavnici socijalnih partnera Crne Gore, predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja, predstavnici Poreske uprave i Fonda penzijsko invalidskog osiguranja Crne Gore, direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srbije i predavač u Centru za krizni menadjment i pregovaranje Republike Srbije Tatjana Kljun, kao i arbitri/miritelji Agencije iz Crne Gore.

 

                              

 

  • U okviru Subregionalne konferencije Medjunarodne organizacije rada za profesionalne miritelje u regionu, održana je sjednica agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kojoj su prisustvovali predstavnici agencija iz regiona i visoki predstavnici MOR-a, a sve u cilju potpisivanja Memoranduma o razumevanju za saradnju na prevenciji i rešavanju radnih sporova.

Navedeni Memorandum je potpisan u svrhu unapredjenja stručnog usavršavanja i saradnje među telima odgovornim za delotvornu prevenciju i rešavanje radnih sporova i radi utvrđivanja uslova pod kojima će se strane dalje dogovoriti o saradnji.

 

                               

                      

                                                                                

  • Učešće predstavnika pravosudja na obukama koje organizuje Agencija u saradnji sa MOR-om, na predlog Agencije, predstavnici pravosudnih organa učestvovali su na regionalnoj radionici u Torinu na temu: Jačanje znanja i vještina učesnika radi  korišćenja izvora Medjunarodnog radnog prava na nacionalnom nivou”, čime bi se na adekvatan način podstakla međunarodna razmjena iskustava i unaprijedila  praksa u vezi sa primjenom izvora Medjunarodnog radnog prava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.